Jak wybudować

Elektrownie fotowoltaiczną

Zaufaj specjalistom, którzy przygotują krok po kroku dokumentację pozwalającą na budowę elektrowni fotowoltaicznej

  Zacznij oszczędzać

  Odbierz do 31 000 zł dotacji na instalację fotowoltaiczną!

  Czym się zajmujemy?

  Projektowaniem elektrowni fotowoltaicznych


  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Atum INstalacje! Naszą specjalność stanowi przygotowywanie, a także realizacja projektów farm fotowoltaicznych. Jesteśmy prawdziwymi ekspertami – możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w pracy z panelami solarnymi. Stawiamy na doskonałą jakość realizacji, a ponadto oferujemy profesjonalną wycenę z harmonogramem. Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta.


  Wycena i harmonogram prac

  Stworzymy dla Ciebie wycenę i wstępny harmonogram prac dla farmy fotowoltaicznej do 1 MW lub powyżej 1 MW. Przygotujemy również optymalną lokalizację, kalkulację kosztów, dobór urządzeń, wymogi formalne.

  Czy farma fotowoltaiczna się opłaca?

  Koszt instalacji farmy fotowoltaicznej szybko się zwróci, a w kolejnych latach zacznie ona przynosić zyski. Niemniej jednak projekt instalacji elektrycznej musi zostać odpowiednio przygotowany. Dobrze zaprojektowana, zlokalizowana i przygotowana farma fotowoltaiczna bez problemu przyniesie wiele korzyści.

  Harmonogram prac

  Dlaczego jest tak ważny?

  Inwestycja i budowa tych nowoczesnych farm jest ogromnym przedsięwzięciem. Zarówno projektowanie farm solarnych, jak i sam proces budowy, muszą spełniać określone warunki formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Twoim zadaniem powinno być postawienie na doświadczenie zespołu, który potrafi przygotować kompletną dokumentację, począwszy od decyzji środowiskowych po projekty farm fotowoltaicznych i budowlane oraz projekty przyłączy energetycznych. Podstawa to odpowiednie zaplanowanie konstrukcji.

  Kroki do budowy

  Budowa elektrowni w kilku krokach

  Przygotowanie projektu koncepcyjnego jest pierwszym etapem opracowania dokumentacji pod budowę elektrowni fotowoltaicznej. Projekt techniczny farmy fotowoltaicznej pozwala określić wybór konkretnej technologii budowy. Proponowane są konkretne urządzenia, takie jak moduły falowniki czy stacja kontenerowa. Nasze farmy solarne powstają przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych. Wykonywany jest plan rozmieszczenia komponentów w terenie wyznaczonym pod inwestycję. Projektowanie farm fotowoltaicznych obejmuje szczegółową konsultację z inwestorem. Wszystko musi zostać odpowiednio zaplanowane.

  Projekt koncepcyjny/techniczny zawiera:

   – opis terenu przeznaczonego pod inwestycję;
   – dobór rozwiązań technologicznych w tym: moduły fotowoltaiczne, konstrukcja wsporcza, falowniki, rozdzielnice pośrednie, stacje transformatorowe, okablowanie itp.;
   – opis poszczególnych urządzeń i komponentów;
   – wizualizacja 3D rozmieszczenia urządzeń;
   – projekt zagospodarowania terenu PZT;
   – analiza szacowanej produkcji energii z elektrowni PV oraz efekt ekologiczny;
   – schemat elektryczny jednokreskowy elektrowni;

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  O czym mowa?

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędnym pozwoleniem do uzyskania warunków zabudowy oraz innych pozwoleń w tym pozwolenie na budowę dla inwestycji na gruncie powyzej 1 ha. Do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagany jest szereg załączników formalnych w tym karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). W skrajnych przypadkach do projektu potrzebny jest Raport o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o wydanie decyzji składany jest w Urzędzie Gminy.

  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

   – Wniosek o wydanie Decyzji Środowiskowej (DŚ);
   – KIP (3 szt.) – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia;
   – Wypis z rejestru gruntu dla działek objętej inwestycją;
   – Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (skala 1:1000);
   – Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł) i opłata za złożenie wniosku (205 zł) – opłaty można uiścić przy składaniu wniosku.

  Warunki zabudowy

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub wniosek o wypis i wyrys z MPZP jes niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja lub wypis z MPZP potwierdza możliwość budowy i montażu farmy fotowoltaicznej. Wniosek składany jest do Urzędu Gminy i oceniany przez wydział planowania przestrzennego, na jakich warunkach może zostać wybudowana farma solarna. Decyzja WZ lub MPZP jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę oraz warunków przyłączenia.

  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

   – Wniosek o wydanie Warunków Zabudowy (WZ) lub wniosek o wypis i wyrys z MPZP;
   – Graficzne położenie inwestycji na jednym egzemplarzu mapy;
   – Opis planowanego sposób zagospodarowania terenu;
   – Wypis z rejestru gruntu dla działek objętej inwestycją;
   – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ);
   – Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
   – Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli zostało ustanowione);
   – Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę (oraz opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo) – opłaty można uiścić przy składaniu wniosku – 598 zł dzierżawca, 0 zł – właściciel;

  Warunki przyłączenia

  Wniosek składa się do zakładu energetycznego po uzyskaniu warunków zabudowy lub wypisu z MPZP. Zakład energetyczny po złożeniu wniosku zleca przeprowadzenie analizy wpływu montażu farmy fotowoltaicznej na sieć energetyczna SN. Jeżeli analiza sieci nie wskaże negatywnego wpływu na sieć energetyczną, to operator wydaje warunki przyłączenia do wskazanego przez inwestora punktu. O warunki przyłączenia trzeba wystąpić zarówno w przypadku elektrowni na gruncie, jak i na dachu (hale produkcyjne).
  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

   – Wniosek o wydanie Warunków Przyłączenia (WP);
   – Decyzja o warunkach zabudowy;
   – Schemat elektryczny jednokreskowy;
   – Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu na mapie PZT;
   – Karty katalogowe i certyfikaty urządzeń;
   – Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: odpis z Księgi Wieczystej lub umowa najmu /dzierżawy, wypis i wyrys z ewidencji gruntów – inwestor;
   – Dowód uiszczenia opłaty za przyłączenie (30 zł/kW) – 1 MW – 30 000 zł – w przypadku rezygnacji z budowy farmy zaliczka jest zwracana, przy realizacji zaliczka przechodzi na poczet wykonania przyłącza energetycznego;
   – Odpis z KRS lun CEIDG;
   – Pełnomocnictwo – jeżeli ustanowione.

  Pozwolenie na budowę

  Uzyskanie pozwolenia na budowę to kluczowy etap przygotowania dokumentacji. W celu uzyskania pozwolenia PB konieczny jest szereg pozwoleń oraz projekt budowlany przygotowany przez upranionych projektantów. Projekt budowlany składa się z: projektu zagospodarowania terenu (PZT) wraz z opisem, projekt architektonicznego (PA-B), projektu elektrycznego (PE). W celu rozpoczęcia prac projektowych niezbędna jest mapa do celów projektowych. Koszty opracowania mapy do celów projektowych ponosi inwestor.
  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

   – Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (WB);
   – Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości na cele budowlane;
   – 4 x egzemplarze projektu budowlanego;
   – Mapa do celów projektowych w skali 1:500;
   – Decyzje i pozwolenia DŚ, WP, WZ;
   – Uzgodnienia (Energetyka, Starostwo Powiatowe, Wody Polskie, Zjazd z drogi);
   – Dowód uiszczenia opłaty skarbowej ok. 200 zł

  Wykonaj ostatni krok

  W stronę farmy fotowoltaicznej

  Jeszcze się zastanawiasz? Skontaktuj się i skonsultuj dostępne oferty współpracy. Poznasz nasze procedury działania i otrzymasz kompletne informację o naszym sposobie pracy.