OBNIŻYMY KOSZT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Sprawdzimy dostępne programy wsparcia

i uzyskamy dla Ciebie finansowanie.

NIEDŁUGO RUSZA NABÓR!

PROGRAM
MÓJ PRĄD 4.0

Wow! Na koniec 2022 roku moc zainstalowanej w OZE osiągnęła ponad 17,4 GW! Świetny wynik!

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych skierowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na swoje własne potrzeby zostanie uruchomiony już w kwietniu 2022 roku. Program Mój Prąd 4.0 to ogromna szansa na rozwój magazynowania energii.
Narodowy Fundusz poinformował, że więcej szczegółów poda w ciągu najbliższych kilkunastu dni, gdy tylko dokumentacja konkursowa nabierze finalnego kształtu, m.in. zostanie uzgodniona na poziomie NFOŚiGW/MKiŚ i MFiPR ze względu na przyjęte źródła finansowania, tj. środki REACT EU).

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Czyste
Powietrze 2.0

Program dofinansowujący instalację fotowoltaiczną wraz z wymianą starego źródła ciepła na nowe. Może z niego skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego.
Program finansowania przeznaczony jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnią księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 000 zł.
Pomoc finansowa udzielana jest w formie dopłaty lub niskooprocentowanej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.
Kwota maksymalnej dotacji dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi 37 000zł.

Ulga termo-modernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatków poniesionych w danym roku na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Celem ulgi jest poprawa efektywności istniejących domów.

Ulga jest kierowana do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod warunkiem, że przedsięwzięcie zostanie ukończone w okresie kolejnych 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty. Z ulgi nie można korzystać, gdy budynek jest w trakcie budowy.

Odliczenie od podatku uzyskuje się w roku, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia nie może być większa niż 53 000zł bez względu na liczbę przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Zwolnienie od podatku od nieruchomości obowiązuje na podstawie UCHWAŁY NR XIII/316/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Projekt ma na celu poprawę jakości klimatu we Wrocławiu. Założenia są zgodne z kierunkami rozwoju i modernizacji gminy na lata 2015-2020, z perspektywą do roku 2050, określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Przedmiotem zwolnienia jest nieruchomość lub ich części, do których zostały podłączone i co najmniej raz uruchomione niskoemisyjne źródła energii czyli instalacje fotowoltaiczne kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Warunki Zwolnienia

  • Podmiot płaci podatek od nieruchomości.
  • Po 4 października 2019 roku zostały poniesione nakłady na instalację fotowoltaiczną (lub na inne ww. źródła energii) w wysokości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto. Nakładem jest wydatek na zakup instalacji i/lub jej montaż. Należy pamiętać, że liczy się data poniesienia wydatku (np. zapłaty za fakturę), a nie dzień zakupu czy dzień, w którym wykonano instalację. Jeżeli więc zakup nastąpił przed tą datą, ale zapłata kwoty min. 15 000, 00 zł brutto nastąpiła po 4 października 2019 roku, wówczas warunek został spełniony.
  • Maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć nakładów poniesionych na zakup i podłączenie niskoemisyjnych źródeł energii do budynku lub jego części, które skorzystają ze zwolnienia.
  • Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej (powyżej 400 m2).
  • Zwolnienie udzielane jest na okres do 5 lat od roku następującego po roku, w którym zostały poniesione koszty instalacji. Zwolnienie może zakończyć się wcześniej, jeżeli budynek zostanie trwale odłączony od instalacji lub zostanie wyczerpany limit kosztów.
  • Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku.