OBNIŻYMY KOSZTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Z nami otrzymasz dofinansowanie

Inwestorze, przygotujemy za Ciebie całą dokumentację, dzięki której otrzymasz zwrot za inwestycję.

  Zacznij oszczędzać z instalacją od konkretnej marki

  Jedna marka, wiele możliwości – www.atum.com.pl

  Do programu Mój Prąd 6.0 zostało niewiele czasu, złóż zapytanie i zarezerwuj audyt i montaż!

  DOMOWA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

  PROGRAM
  MÓJ PRĄD 5.0

  22 kwietnia 2023 roku został uruchomiony program dotacji na fotowoltaikę oraz magazyny energii “Mój Prąd 5.0”.

  Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

  W ramach programu „Mój Prąd 5.0” każdy inwestor indywidualny, który nie skorzystał jeszcze z dotacji do fotowoltaiki, może uzyskać wsparcie. Możliwość finansowania przeznaczona jest dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing oraz dla tych, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-metering, pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeniowy.

  Jakie podstawowe dofinansowanie możesz uzyskać?

 • Zgłoszenie jedynie instalacji fotowoltaicznej – kwota wsparcia wyniesie do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł.
 • Jakie dopłaty możesz uzyskać, jeśli wykonasz montaż dodatkowych elementów?

 • zgłoszenie mikroinstalacji PV – kwota wyniesie do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7 tys. zł,
 • instalacja magazynu energii – do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 tys. zł,
 • instalacja magazynu ciepła – do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł,
 • instalacja systemu EMS/HEMS – do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł,
 • instalacja kolektora słonecznego c.w.u. – do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3,5 tys. zł.
 • Przykład dofinansowania

  Inwestor zdecydował się na montaż mikroinstalacji 5 kWh na swoim dachu, wraz z montażem systemu magazynowania energii.

  W tym przypadku inwestor może otrzymać dopłatę nawet do 31 000 zł, dlaczego?

  Korzystając z programu Mój Prąd, uzyska on dofinansowanie do mikroinstalacji PV, czyli nawet do 7 tys. zł. Dodatkowo korzystając z magazynu energii, może uzyskać dofinansowanie do 16 tys. zł oraz w związku z tą inwestycją niezbędny jest system zarządzania EMS/HEMS, który również podlega dofinansowaniu do kwoty nie większej niż 3 tys. zł. Razem inwestor uzyskuje nawet 31 000 zł wsparcia.

  Fotowoltaika i pompa ciepła

  Odmieniony program
  Czyste Powietrze

  Program Czyste Powietrze stał się jednym z najbardziej popularnych projektów wsparcia, który łączy montaż fotowoltaiki z dofinansowaniem wraz z wymianą starego źródła ciepła na nowe. Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe warunki, z których inwestor może otrzymać większe wsparcie.

  Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?
  Program został podzielony na części, dla różnych grup beneficjentów i kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  Jakie wsparcie możesz uzyskać i jak podzielony jest program?

  Program dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

 • dla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty
  135 000 zł.
  W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, kwoty te sumuje się, przy czym całość nie może przekroczyć 135 000 zł.
 • Program dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

 • dla osób fizycznych, spełniających warunki:
   1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
   2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
   a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

   2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód Beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Program dla Beneficjentów uprawnionych do maksymalnego poziomu dofinansowania

 • dla osób fizycznych, spełniających warunki:
   1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

   2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

   a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

   lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

   2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Ulga termo-modernizacyjna

  Polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatków poniesionych w danym roku na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Pozwala na obniżenie podstawy obliczenia podatku PIT o kwotę poniesionych wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne (np. instalacja fotowoltaiczna).
  Celem ulgi jest poprawa efektywności istniejących domów.

  Kto może z niej skorzystać?
  Właściciel (lub współwłaściciel) domu jednorodzinnego, w którym jest realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Dotyczy to podatników, którzy rozliczają się wg skali podatkowej, podatkiem liniowym, a także zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

  Jakie wydatki można odliczyć?
  Katalog wydatków jest określony w rozporządzeniu i obejmuje m.in. wydatki na zakup ogniw fotowoltaicznych z osprzętem oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Wydatki można odliczyć w kwocie brutto (jeżeli odliczono kwotę VAT, to można odliczyć tylko kwoty netto). Można odliczyć tylko te wydatki, które nie zostały zwrócone np. w formie dotacji, ani nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
  Przykład: osoba fizyczna zapłaciła 30.000 zł brutto za instalację i otrzymała 6.000 zł dotacji. Wówczas może odliczyć 24.000 zł

  Ile można zyskać?
  Można odliczyć maksymalnie 53.000 zł. Przekłada się to na obniżenie PIT nawet o 16.960 zł (jeśli podatnik rozlicza się wg stawki 32% skali podatkowej) lub 10.070 zł (jeśli podatnik rozlicza się wg stawki liniowej 19%). Limit 53.000 zł dotyczy wszystkich nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest dany podatnik.

  Jak i kiedy to zrobić?
  Odliczenia dokonuje się przy składaniu zeznania rocznego za rok, w którym poniesiono wydatki. Jeśli wydatki poniesiono w 2022 r., odliczenia dokonuje się w zeznaniu za 2022 r., który jest składany na początku 2023 r. Odliczenia dokonuje się poprzez wskazanie kwoty odliczenia w zeznaniu oraz w załączniku do zeznania PIT/O.

  O czym należy pamiętać?
  Należy zachować wszystkie otrzymane faktury i rachunki na materiały oraz usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej.

  Procedura wnioskowania o grant OZE BGK – dokumenty, zasady

  Wnioskowanie o grant OZE

  Procedura ta składa się z kilku etapów. Pierwszym jest aplikacja o przyznanie grantu, którą należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac. Następnie, po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wniosku, inwestor realizuje inwestycje. Po jej zakończeniu może ubiegać się o wypłatę środków.

  Wnioskowanie o grant OZE – dokumenty, zasady

  Wnioski o grant OZE można składać na przedsięwzięcia jeszcze nierozpoczęte. By aplikować o wsparcie należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek, którego wzór udostępnia BGK. Powinien on zawierać dane identyfikacyjne budynku i inwestora, liczbę lokali mieszkalnych, zakres, koszty oraz termin zakończenia prac związanych z instalacją, a także informacje obejmujące: moc systemu OZE, przewidywaną roczną produkcję energii (elektrycznej lub cieplnej) wskaźniki pozwalające na obliczenie zaoszczędzonej emisji dwutlenku węgla.
 • Dokumentację projektową, która potwierdzi zakres rzeczowy przedsięwzięcia (m.in. zakres prac i koszty, ale też moc instalacji i produkcję energii. Dokumentację powinna wykonać osoba dysponująca uprawnieniami (SEP lub UDT).
 • Oświadczenie, że grant OZE nie będzie służył realizacji inwestycji wspartych z już innych środków publicznych.
 • Dokumenty DNSH (poświadczające niewyrządzenia poważnych szkód) – analizę ryzyka wynikającego ze zmian klimatu.
 • W sytuacji, gdy grant stanowi pomoc de minimis – dokumenty niezbędne do wnioskowania w takiej formie.
 • Oprócz tego regulamin grantu OZE wymaga również dostarczenia:

 • dokumentów, poświadczających, że osoby podpisujące wniosek mogą reprezentować inwestora (np. w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę w sprawie wyboru zarządu lub wyboru pełnomocnika ds. pozyskania grantu OZE).
 • dokumentu potwierdzającego podpis złożony na wniosku – np. wzór podpisu poświadczony notarialnie.
 • metrykę danych inwestora – jeśli jest on osobą fizyczną.
 • Przyznanie grantu OZE
  Jest uzależnione od spełnienia przez inwestycję i wniosek kryteriów formalnych oraz tzw. kryteriów horyzontalnych. Należy wśród nich wskazać m.in. zgodność harmonogramu przedsięwzięcia z ramami czasowymi kwalifikowalności kosztów, brak podwójnego finansowania, spójności informacji w dokumentach czy zgodność z zasadą DNSH.

  Wypłata grantu OZE
  Grant OZE może zostać wypłacony, gdy inwestor przeprowadzi inwestycję i poniesie koszty zgodnie z opisem we wniosku. Warunkiem uzyskania grantu OZE jest również przedstawienie oświadczenia o minimum 5-letniej gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne udzielonej przez wykonawcę.

  Po przeprowadzeniu prac i opłaceniu faktur, inwestor może złożyć wniosek o wypłatę grantu. Wraz z nim należy przedstawić umowę objęcia grantem inwestycji, oświadczenie np. projektanta/kierownika budowy o realizacji inwestycji zgodnie z projektem, zestawienie faktur oraz zestawienie wykonawców/podwykonawców (tylko w przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane jest w drodze przetargu).

  Grant OZE – terminy.
  Wnioski o grant OZE można składać od 01.02.2023 roku do 30.06.2026 roku. Choć ustawa nie przewiduje wyjątków skutkujących wcześniejszym zamknięciem naborów, to jednak z racji tego, że budżet wynosi 448 mln zł, nabór może zostać ograniczony przed datą końcową. Warto zatem pospieszyć się ze składaniem wniosków.

  Wniosek wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w siedzibie centrali Banku Gospodarstwa Krajowego – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  Grant OZE – co jeszcze warto wiedzieć?
  Inwestorzy, którzy otrzymają wsparcie w formie grantu mają obowiązek prowadzić działania komunikacyjne zgodnie z zasadami prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych KPO. W skład działań promocyjnych wchodzi m.in. umieszczenie informacji na temat przedsięwzięcia w mediach społecznościowych lub na stronie (jeśli inwestor posiada takowe kanały komunikacji) czy umieszczenie plakatu lub tablicy informacyjnej.

  Dotacja na inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej

  Kredyt ekologiczny

  Dotacja obejmuje przedsięwzięcia dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, wymiany lub modernizacji dotychczasowych maszyn na efektywniejsze energetycznie, zakupu instalacji OZE, zakupu systemów zarządzania energią, modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia.

  Konkurs potrwa do 17 sierpnia 2023 r.

  Co obejmuje dofinansowanie?
  Poziom dofinansowania wynosi od 25 % do 80 % w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji (województwa). W Państwa przypadku – wg mapy pomocy m.in. to 60 % dotacji, choć akurat panele PV będą tutaj na innym poziomie, być może część do 80 % dotacji + koszt audytu to 50 % dotacji.

  Środki z dotacji można przeznaczyć na takie inwestycje jak:
  • wymiana/ modernizacja maszyn, urządzeń, linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie;
  • termomodernizacja budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (np. hale produkcyjne, magazyny, budynki biurowe, itp.);
  • zakup i montaż systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii, np. systemy zarządzania energią w budynkach;
  • systemy zarządzania procesami produkcyjnymi skutkujące zmniejszeniem wykorzystania energii;
  • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności,
  • wymiana/modernizacja źródeł ciepła, w tym kogeneracja;
  • instalacje OZE i urządzenia do magazynowania energii wytworzonej we własnym zakresie ze źródeł odnawialnych (tylko na pokrycie zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa).

  Kwota przeznaczona na konkurs to 660 000 000,00 zł.

  Konieczne jest spełnienie trzech podstawowych warunków dostępu:

  Po pierwsze: odpowiedni zakres inwestycji, który musi wynikać z audytu energetycznego/ termomodernizacyjnego;

  Po drugie: wykazanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30 %.

  Po trzecie: uzyskanie promesy kredytowej z banku komercyjnego.

  program dofinansowania

  dla sektora rolniczego – Agroenergia

  1 października 2021 r. ruszył nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Dotyczy ona rolników i udzielanego im dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.

  O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

  Intensywność dofinansowania

  W pierwszej części programu dofinansowanie w formie dotacji może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • 10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
 • 30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000
 • Warunki udzielania wsparcia

 • W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.
 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.
 • Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off- grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
 • W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego wsparcia.
 • Koszty kwalifikowane:

 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
 • 2. Koszty kwalifikowane:

 • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.
 • W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.
 • Zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Zwolnienie od podatku od nieruchomości obowiązuje na podstawie UCHWAŁY NR XIII/316/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

  Projekt ma na celu poprawę jakości klimatu we Wrocławiu. Założenia są zgodne z kierunkami rozwoju i modernizacji gminy na lata 2015-2020, z perspektywą do roku 2050, określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

  Przedmiotem zwolnienia jest nieruchomość lub jej części, do których zostały podłączone i co najmniej raz uruchomione niskoemisyjne źródła energii, czyli instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła.

  Zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Warunki Zwolnienia

  • Podmiot płaci podatek od nieruchomości.
  • Po 4 października 2019 roku zostały poniesione nakłady na instalację fotowoltaiczną (lub na inne ww. źródła energii) w wysokości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto. Nakładem jest wydatek na zakup instalacji i/lub jej montaż. Należy pamiętać, że liczy się data poniesienia wydatku (np. zapłaty za fakturę), a nie dzień zakupu czy dzień, w którym wykonano instalację. Jeżeli więc zakup nastąpił przed tą datą, ale zapłata kwoty min. 15 000, 00 zł brutto nastąpiła po 4 października 2019 roku, wówczas warunek został spełniony.
  • Maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć nakładów poniesionych na zakup i podłączenie niskoemisyjnych źródeł energii do budynku lub jego części, które skorzystają ze zwolnienia.
  • Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej (powyżej 400 m2).
  • Zwolnienie udzielane jest na okres do 5 lat od roku następującego po roku, w którym zostały poniesione koszty instalacji. Zwolnienie może zakończyć się wcześniej, jeżeli budynek zostanie trwale odłączony od instalacji lub zostanie wyczerpany limit kosztów.
  • Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku.
  program wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  Dotacje EENergy

  Projekt EENergy jest skierowany dla firm, które kwalifikują się według unijnej definicji jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Oferuje pomoc w działaniach prowadzących do zmniejszenia zużycia energii a tym samym śladu węglowego. W sumie 900 firm z UE może liczyć na bezzwrotną dotacje w wysokości 10 tysięcy euro lub 100% finansowanie. Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw w postaci 5 procentowej redukcji wykorzystywanej energii. Środki mogą być przeznaczone na: szkolenia, doradztwo (również audyty energetyczne) oraz inwestycje (instalacje systemów energii odnawialnej).

  O dofinansowanie może starać się każda firma będąca według unijnej definicji MŚP i została założona przed 1 stycznia 2023, działa na rynku oraz wykazuje zdolność do wdrożenia na poziomie operacyjnym i technicznym planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej.

  Wsparcie może objąć: całą firmę, jeden dział, jeden budynek, wybrana linie produkcyjną, wybrane urządzenia, wybraną aktywność.

  Termin składania aplikacji: 31 marca 2024

  https://eenergy-project.eu/

  Czy dotacje do fotowoltaiki będą popularniejsze?

  Panele fotowoltaiczne są rozwiązaniem cieszącym się rosnącą popularnością wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorców. Szacuje się, że obecnie istnieje w Polsce około 740.000 instalacji tego typu. Czy trend ten będzie rósł na sile? Z analizy przeprowadzonej przez CBOS – „Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce” jasno wynika, że aż 22% obywateli biorących udział w badaniu rozważa inwestycję w sprzęt umożliwiający korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Warto zwrócić uwagę również na to, że według ekspertów opłaty za prąd w 2022 roku wzrosły o ok. 24% w stosunku do 2021, przy czym należy podkreślić, że wzrosły ceny nie tylko samego prądu, ale i fotowoltaiki. Obecnie szacunkowe koszty zakupu są zależne od parametrów, takich jak np. moc. Dzięki mechanizmom wsparcia w postaci dofinansowań coraz więcej osób może czerpać korzyści z posiadania własnej domowej elektrowni. Warto pamiętać, że celem programów, takich jak Mój Prąd, które mogą być źródłem dofinansowania, jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – wiąże się to ze zmniejszeniem generowanych zanieczyszczeń. Każdy rolnik zainteresowany fotowoltaiką, o ile spełnia określone warunki dotacji, będzie mógł liczyć na dofinansowanie na zakup paneli. Programy oferujące dopłaty coraz częściej przyciągają również przedsiębiorców do inwestycji w fotowoltaikę. Oni też mogą uzyskać dofinansowanie przeznaczone specjalnie dla firm. Czy dotacje do paneli PV będą popularniejsze, szczególnie wśród właścicieli gospodarstw domowych? Wszystko wskazuje na to, że tak – eksperci prezentują duży wzrost liczby osób zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie.