OBNIŻYMY KOSZT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Sprawdzimy dostępne programy wsparcia

i uzyskamy dla Ciebie finansowanie.

NIEDŁUGO RUSZA NABÓR!

PROGRAM
MÓJ PRĄD 4.0

Wow! Na koniec 2021 roku moc zainstalowanej w OZE osiągnęła ponad 17,4 GW! Świetny wynik!

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych skierowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na swoje własne potrzeby zostanie uruchomiony już w kwietniu 2022 roku. Program Mój Prąd 4.0 to ogromna szansa na rozwój magazynowania energii.

Program Mój Prąd 4.0 może stanowić formę dofinansowanie, przy czym jego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Narodowy Fundusz poinformował, że więcej szczegółów poda w ciągu najbliższych kilkunastu dni, gdy tylko dokumentacja konkursowa nabierze finalnego kształtu, m.in. zostanie uzgodniona na poziomie NFOŚiGW/MKiŚ i MFiPR ze względu na przyjęte źródła finansowania, tj. środki REACT EU).

Do udziału zachęca się osoby prywatne i właścicieli firm, którym zależy na uzyskaniu dotacji do fotowoltaiki.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Czyste
Powietrze 2.0

Program dofinansowujący instalację fotowoltaiczną wraz z wymianą starego źródła ciepła na nowe. Może z niego skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Zważając na cenę instalacji fotowoltaicznej, udział w programie może okazać się dobrym pomysłem.

Program finansowania przeznaczony jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 000 zł.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dopłaty lub niskooprocentowanej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.
Kwota maksymalnej dotacji dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi 37 000zł.

program dofinansowania

dla sektora rolniczego Agroenergia

1 października 2021 r. ruszył nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Dotyczy ona dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

Intensywność dofinansowania

W 1 części programu dofinansowanie w formie dotacji może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:

 • 10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
 • 30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000
 • Warunki udzielania dofinansowania

 • W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.
 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.
 • Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off- grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
 • W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
 • Koszty kwalifikowane:

 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
 • 2. Koszty kwalifikowane:

 • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.
 • W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.
 • Ulga termo-modernizacyjna

  Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatków poniesionych w danym roku na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Celem ulgi jest poprawa efektywności istniejących domów.

  Ulga jest kierowana do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod warunkiem, że przedsięwzięcie zostanie ukończone w okresie kolejnych 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty. Z ulgi nie można korzystać, gdy budynek jest w trakcie budowy.

  Odliczenie od podatku uzyskuje się w roku, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia nie może być większa niż 53 000zł bez względu na liczbę przedsięwzięć w poszczególnych latach.

  Zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Zwolnienie od podatku od nieruchomości obowiązuje na podstawie UCHWAŁY NR XIII/316/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

  Projekt ma na celu poprawę jakości klimatu we Wrocławiu. Założenia są zgodne z kierunkami rozwoju i modernizacji gminy na lata 2015-2020, z perspektywą do roku 2050, określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

  Przedmiotem zwolnienia jest nieruchomość lub ich części, do których zostały podłączone i co najmniej raz uruchomione niskoemisyjne źródła energii czyli instalacje fotowoltaiczne kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła.

  Zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Warunki Zwolnienia

  • Podmiot płaci podatek od nieruchomości.
  • Po 4 października 2019 roku zostały poniesione nakłady na instalację fotowoltaiczną (lub na inne ww. źródła energii) w wysokości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto. Nakładem jest wydatek na zakup instalacji i/lub jej montaż. Należy pamiętać, że liczy się data poniesienia wydatku (np. zapłaty za fakturę), a nie dzień zakupu czy dzień, w którym wykonano instalację. Jeżeli więc zakup nastąpił przed tą datą, ale zapłata kwoty min. 15 000, 00 zł brutto nastąpiła po 4 października 2019 roku, wówczas warunek został spełniony.
  • Maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć nakładów poniesionych na zakup i podłączenie niskoemisyjnych źródeł energii do budynku lub jego części, które skorzystają ze zwolnienia.
  • Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej (powyżej 400 m2).
  • Zwolnienie udzielane jest na okres do 5 lat od roku następującego po roku, w którym zostały poniesione koszty instalacji. Zwolnienie może zakończyć się wcześniej, jeżeli budynek zostanie trwale odłączony od instalacji lub zostanie wyczerpany limit kosztów.
  • Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku.

  Czy dotacje do fotowoltaiki będą popularniejsze?

  Panele fotowoltaiczne są rozwiązaniem cieszącym się rosnącą popularnością wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorców. Szacuje się, że obecnie istnieje w Polsce około 740.000 instalacji tego typu. Czy trend ten będzie rósł na sile? Z analizy przeprowadzonej przez CBOS „Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce” jasno wynika, że aż 22% obywateli biorących udział w badaniu rozważa instalację sprzętu umożliwiającego korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Warto zwrócić uwagę również na to, że według ekspertów opłaty za prąd w 2022 roku wzrosły o ok. 24% w stosunku do 2021, przy czym należy podkreślić, że wzrosły ceny nie tylko samego prądu, ale i instalacji fotowoltaicznej. Obecnie szacunkowe koszty zakupu są zależne od parametrów takich jak np. moc. Dzięki mechanizmom wsparcia w postaci dofinansowań coraz więcej osób może czerpać korzyści z posiadania własnej fotowoltaiki. Warto pamiętać, że celem programów takich jak Mój Prąd, które mogą być źródłem dofinansowania, jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej — wiąże się to ze zmniejszeniem generowanych zanieczyszczeń. Każdy rolnik zainteresowany fotowoltaiką, o ile spełnia określone warunki dotacji, będzie mógł liczyć na dofinansowanie na zakup paneli. Programy oferujące dopłaty coraz częściej przyciągają przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw domowych. Czy dotacje do fotowoltaiki będą popularniejsze? Wszystko wskazuje na to, że tak — eksperci wskazują na drastyczny wzrost liczby osób zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie.